testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest

Begrippenlijst

Bruto vloeroppervlak (BVO)
Het totale oppervlak van een gebouw. De BVO is de som van de buitenwerks gemeten vloeroppervlakte van alle bouwlagen. De bruto vloeroppervlakte is inclusief bijvoorbeeld ingesloten buitenruimte, trappen, liftkokers, schalgaten, installatieruimten, delen onder 1,5 m. hoogte e.d.

 

BAR
Het quotiënt van de markthuurwaarde van een object en de totale investering. BAR = Bruto jaarhuur / totale investering (uitgedrukt in percentage).

 

Bankgarantie / waarborgsom
Als alternatief voor de waarborgsom die regelmatig als voorwaarde in de koopakte wordt opgenomen, kan een schriftelijke bankgarantie worden afgegeven. Hierin verklaart de bank dat zij garant staat voor het bedrag als de kopende partij zijn verplichtingen niet nakomt.

 

Bedrijfsruimte / Bedrijfsonroerend goed / bedrijfsobjecten
Bedrijfsonroerend goed beslaat de grond en het gebouw op deze grond met bedrijfsactiviteiten als bestemming.
Onder bedrijfsruimte (ook wel bedrijfsobject of bedrijfspand genoemd) valt een winkelpand en een kantoorpand. Een bedrijfsruimte wordt echter breder getrokken: ook creatieve ruimte, atelierruimte en werkruimte voor lichte en zware industrie vallen hieronder.

 

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een beleidsdocument dat door de ruimtelijke ordening wordt afgegeven. Zowel voor kopers als verkopers is het belangrijk om te weten wat het bestemmingsplan van het betreffende (beleggings)pand is. Het bestemmingsplan kunt u opvragen bij uw gemeente. Het veranderen van bestemmingsplannen is echter niet eenvoudig. De gemeente baseert zich op de locatie en de daarvoor geldende bestemmingsplannen.

 

Beleggingspand
Beleggingspanden zijn panden welke worden aangehouden met als doel om te beleggen. Beleggingspanden zijn vaak in het bezit van professionele beleggers als pensioenfondsen of onroerend goed fondsen. Ook particuliere beleggers bezitten beleggingspanden. Dit zijn vaak panden welke deels verhuurd zijn als winkel, horecagelegenheid of als woonhuis en deels bewoond voor eigen gebruik. Sommige particulieren bezitten meerdere beleggingspanden, welke dan in het geheel verhuurd zijn. Winkelruimtes worden vaak verhuurd als belegging voor vijf of tien jaar.

 

Bemiddelaar/makelaar
Een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop, huur en verhuur van kantoren huizen roerende zaken onroerend of registergoed. Wij kopen rechtsreeks van de eigenaar het onroerend goed. Bij ons betaalt u geen courtage of bemiddelingskosten.

 

Bouwgrond / bouwkavel / bouwperceel
Een afgebakend stuk grond met een bouwbestemming. Het perceel (de bouwkavel) met de exacte afmetingen en grenzen staat als een geheel ingeschreven bij het Kadaster.

 

Bouwvergunning / Omgevingsvergunning
Een bouwvergunning / omgevingsvergunning is een toestemming om een nieuw bouwwerk op te richten. U heeft echter ook een bouwvergunning nodig als u een bestaand gebouw of pand wilt verbouwen, renoveren of de functie wilt veranderen. Een bouwvergunning vraagt u aan bij uw gemeente.

 

Bouwkundig rapport
Een bouwkundig rapport wordt door een bouwkundig rapport opgesteld nadat hij de woning bouwkundig heeft gekeurd. Hij legt zijn bevindingen vast in een bouwkundig rapport. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw / pand in stand te houden en de kosten die er op termijn aan zitten te komen.

 

Courtage
De makelaarscourtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en prijsafspraken. De te betalen makelaarscourtage is veelal een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst. Wij rekenen geen courtage bij de aankoop van uw onroerend goed.

 

De Eerste Amsterdamse
is hét veilinghuis voor onroerende zaken in de regio Amsterdam.

 

Duurzaam vastgoed
In de (vastgoed)wereld groeit de behoefte voor duurzaam bouwen en renoveren. De zorg voor de klimaatverandering en de daarbij horende stijging in de energiekosten zijn daar de reden voor. Bij renovaties van beleggingspanden, woonhuizen en kantoorgebouwen maar ook in de ontwerpfase van nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden met de duurzaamheid van het onroerend goed.
In de meeste gevallen worden de kosten om het onroerend goed duurzaam te maken in een aantal jaar terugverdiend. Naast het feit dat de energiekosten lager zijn, zijn panden met een energielabel in de categorie A tot C beter verhandelbaar. Het is dus bijna altijd rendabel om vastgoed duurzaam te maken.

 

Erfpacht
Erfpacht is een speciale vorm van pacht. Deze pacht stopt niet wanneer de verpachter overlijdt of de pacht opzegt. In economische zin is het recht daardoor bijna net zo sterk als het eigendomsrecht. De verpachter is eigenaar van de kale grond. De pachter is eigenaar van de opstal. Er bestaan twee vormen van opstal, namelijk gemeentelijke erfpacht en particuliere erfpacht. Gemeentelijke erfpacht is aan strenge voorwaarden gebonden. De gemeentelijke erfpacht mag bijvoorbeeld niet zomaar ineens erg veel duurder worden. Particuliere erfpacht is minder goed gereguleerd.

 

Erfpachtcanon
In een aantal gevallen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. De koper van de opstal kan dan ook de gerechtigde zijn voor het recht van erfpacht. Het recht van erfpacht geeft je het recht de grond te gebruiken. In ruil daarvoor betaal je een soort huur. Erfpachtcanon is heffing van de gemeente of een andere eigenaar (particulier of bedrijf) op grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

 

Executiewaarde
De executiewaarde is jarenlang gebruikt en was een waarde die gekoppeld werd aan gedwongen verkoop. De executiewaarde was het bedrag hetgeen een huis opleverde wanneer het gedwongen werd geveild. Deze waarde is inmiddels afgeschaft en mag niet meer als waarde in een taxatierapport worden gebruikt.

 

Executieveiling
Een executieveiling is een veiling van gedwongen verkoop van (zakelijk) vastgoed, in opdracht van een of meerdere schuldeisers. Om een executieveiling uit te kunnen voeren, heeft de schuldeiser een executoriale titel nodig. Dit kan bijvoorbeeld een vonnis van de rechter zijn of een notariële akte inclusief betalingsverplichtingen, zoals een hypotheek. Een hypotheekhouder kan bij achterstallige betalingen tot verkoop van het vastgoed overgaan, zonder dat daarbij een gerechtelijk vonnis nodig is. In alle gevallen geldt dat de schuldenaar in verzuim moet zijn.

 

Funda
Funda.nl is de grootste Nederlandse website met aanbod voor onroerend goed. Aangesloten makelaars zoals NVM, VBO-Makelaar en VastgoedPro kunnen de woningen op deze aanbodsite plaatsen. De afgelopen jaren zijn er diverse, rechtszaken geweest over de ongelijke behandeling ten opzichte van de makelaars. Inmiddels wordt het aanbod van alle makelaars consument vriendelijk getoond. VBO, VastgoedPro en NVM makelaars hebben nu dezelfde internetplaatsing.

 

Financieringsvoorbehoud
EAOM B.V. / De Amsterdamse Ontwikkelingsmaatschappij neemt géén financieringsvoorbehoud op in de voorlopige koopovereenkomst. Dit is een groot voordeel voor u, omdat in de praktijk blijkt dat een behoorlijk aantal koopovereenkomsten ontbonden worden door deze voorwaarde. Doordat wij geen financieringsvoorbehoud opneemt in het contract, heeft u direct zekerheid. En is verkocht ook daadwerkelijk verkocht!

 

Gehele panden / hele panden
Onder hele panden verstaan wij panden die al dan niet gesplitst zijn in afzonderlijke segmenten met een eigen toegang.
Onze interesse gaat uit naar zogenaamde hele panden met bedrijfsruimten en of de bovengelegen woningen. Al dan niet in verhuurde staat.

 

Reguliersgracht 69-A, 1017 LM Amsterdam | info@eaom.nl | 020-777 00 53

Algemene voorwaardenBegrippenlijst